Grôôt Pesôôtse Woaidaehen Pubquiz!

Op zaeterdagavend 13 februwoari kan je meej ut jille gezin meejdoen an de jiste online Grôôt Pesôôtse Woaidaehen Pubquiz! Vanaf de banke hae je saemen meej je partner en de kinders strijden om de titel ‘Slimste Gezin van Grôôt Pesôôt’. Enige waj je nodig eit is un smartfoon of un leptop!

Meld je gehin voh zaeterdag 13 februwoari 11:11 ure an via ut formelier ier onder. Verdere informasie zal per e-mail verstuurd worre.

Lekker borrelen!

Meej Huys van Roosevelt ebbe me un smaekelijk pubquizpakketje samengesteld:

  • Wosteballetjes
  • Kipkluufjes
  • Dròhe woste (plakjes)
  • Crispy Bacons
  • Huysgemaekte zoute chips
  • Mini-wostebróódje
  • Kaesblokjes
  • Neutjes

Indien gewenst makkelijk op te warmen in magnetron.
Voor 11€

Bestelle bie Huys van Roosevelt via boeking@huysvanroosevelt.nl in via messenger in via 06-57506815. Bestellen kan tot vriedag 12 februwoari 12:00 ure.
Ut pakketje wor op zaeterdag 13 februwoari rond de middag thuus gebrocht.

Anmelden

Grôôt Pesôôtse Woaidaehen Pubquiz!