Ledenvergadering 7 september

Beste Vlôôien, Beste Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Woaidaehenverêênehing de Vlôôientrappers op dinsdag 7 september vanaf 19.30 uur in Dorpshuis de Vossenkuil, Oud-Vossemeer.

Agenda
– Opening
– Jaarverslag secretaris
– Verslag penningmeester
– Bestuurlijke mededelingen
– Aftredend en niet herkiesbaar: Priscilla Hommel (algemeen bestuurslid)
– Aftredend en herkiesbaar: Niels Havermans (voorzitter)
– Verkiezing nieuw algemeen bestuurslid
– Woaidaehen 2021-2022
– Rondvraag en wat verder ter tafel komt
– Sluiting

Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen als algemeen bestuurslid dienen zich uiterlijk 3 september schriftelijk aan te melden bij de secretaris, de aanmelding dient voorzien te zijn van 2 handtekeningen van leden van de vereniging. Tijdens de ledenvergadering kunnen alle aanwezigen een stem uitbrengen op een van de kandidaten.

Tot ziens op dinsdag 7 september,

Bestuur Woaidaehenverêênehing De Vlôôientrappers

Secretariaat:
Frans Hommellaan 2
4698 BS Oud-Vossemeer
secretaris@vlooientrappers.nl