Me Staen d’r Hekleurd op!

Ut motto voh de Woaidaehen 2021-2022 is bekend: Me Staen d’r Hekleurd op! Tiejes un spesjaále Elluf-Elluf viering Achter ‘t Durp ei Pliessie Witte ut nieuwe motto voh de kommende Woaidaehen bekend hemaekt.

Nae de muzikaele openieng deur Luuze Leven wier om vuuf ure de film hestart. De anwezige Vlôôien in Lûûsjes zaehe oe da ut prottekol in zak in as zat nae u nie deurhaen van de vorige Woaidaehen. De vervéélieng sloeg toe in Prins Kevin, Pliessie Witte in Boer Neuze waere mar gaen wérreke, mar oalles zat téhuh. Helukkig zag Nar Silla oalles positief in, in ‘ield ur de moet in! Nae un smeekbede van Boer Neuze krehe oalle figuren un hekleurd téke te zien: De Woaidaehen haen iendeluk wih van start! Op naer Grôôt Pesôôt!

Nae de bekendmakieng van ut motto in ut lied sloot Oemommenoe de korte viering af.
Me wille iederjin die anwezig was bedanke, net as de dweilbands, Café de Hoop in oalle andere betrokkene. Oôpeluk tot snel, bluuf hezond!

‘t is vrééd