Reglement

Reglement VOStoberfest 2023

 • Het betreden van de evenementenlocatie en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te kunnen legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig!
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel.
 • Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Geweld en agressie worden niet getolereerd. Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle partijen.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten of -gelden niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 • In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.
 • Bij het betreden van het evenement gaat men akkoord met het gehele reglement.

Entreekaarten en Consumptiemunten

 • Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende (voor)verkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd.
 • Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
 • Eenmaal gekochte entreekaarten en/of consumptiemunten worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

Toegang

 • Bij het betreden van het evenement geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt, wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
 • Toegang vanaf 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van de bezoeker heeft de organisatie of personen aangewezen door de organisatie het recht om identificatie middels een geldig identiteitsbewijs te eisen waaruit leeftijd van de bezoeker blijkt.
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen naar de evenementenlocatie.
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, de evenementenlocatie zonder opgaven van reden.
 • De toegang kan je worden geweigerd als je dronken bent of onder invloed van drugs.
 • Op grond van je gedrag op de evenementenlocatie en/of openbare weg rond de evenementenlocatie en/of het parkeerterrein kan de organisatie en personeel je te allen tijde de toegang weigeren.

Eten en drinken

 • Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen naar de evenementenlocatie. Dit mag worden ingenomen en wordt na het feest niet teruggegeven.
 • Het is verboden om glaswer, plastic bekers en snackbakjes mee buiten de evenementenlocatie te nemen.

Rookbeleid

 • Sinds 2008 geldt er een algemeen rookverbod in openbare ruimten. Ook evenementenlocaties behoren hiertoe. Ook in Dorpshuis de Vossenkuil is het daarom verboden te roken. Op de evenementenlocatie mag uitsluitend gerookt worden in de toegewezen rookruimte. De beveiligingsmensen zullen zorgen voor naleving van dit rookverbod. Personen die roken in een met een rookverbod opgelegde ruimte, zullen allereerst hierop aan worden gesproken en verzocht worden hun sigaret uit te maken of zich te begeven naar de rookruimte. Indien dit problemen oplevert, zullen personen die zich niet aan het rookverbod houden, van de evenementenlocatie worden verwijderd.