Prins van de Woaidaehen: Prins Leroy

Tiejes Crème de la Kraem op zaeterdag 4 februwoari is bekend heworre dat Prins Leroy de nieuwe Prins van de Woaidaehen is.

Onder leidieng van Oemommenoe werde oalle Vlooien, Luusjes en Stramme Vlooien naer ut pleintje voh de Vossenkuil heleid. Daer kwam Nar Silla, Boer Neuze en Pliessie Witte saemen meej ut Jeugdgevolg angereéje in groôte heblindeérde waegens. Ut publiek stond vol spannieng te wachte, want achter de heblindeérde raemen zat de nieuwe Prins. Mar toen à Witte en Silla de deur van de waegen open deéde, bleék deze jillemael leeg!
“Silla, Neuze, Witte, dochte jullie noe echt dà k in ‘n groôte waehe op kom rieje? Kiek ier us, ier bove!” Bovenop ut dak van de Vossenkuil wier een rode steek zichbaer, en al snel was Prins Leroy te zien!

Nae z’n eihe introduksie nódigde Prins Leroy oalle Vlooien uut om wir terug te haen naer binnen waer da de prins z’n prottokol en ut nieuwe Jeugdhevolg voh’stelde.